zomi aw lung lau ken!

NEWS Tongsan News Tongsan Media pan Dahpihna
BLUE GREY RED

Tongsan Media pan Dahpihna

PDFPrintE-mail

Zogam, Tedim gam Gawngmual khuami, Kawlpi a teng Nu Ngai Za Don (kum 68), hong nusia khinsa Pa Vungh Lian Thang' zi in, tuni Easter Sunday ni in, leitung nuntakna nusia in, a up le a muan Jesu tawh tawntung thawhkikna sungah hong paisan ta ahih manin Tongsan Media pan dahpihna i pulak hi. A nusiat a dah akap khempeuh tungah KST Pasian in mihingte kipiak zawhloh hehnepna thupha na tungsak hen.  
 
Nu Ngai Za Don' tate;
 
1. Pa Zen Suan Thang le Nu Mang Don Cing (Kawlpi)
2. Nu Cing Lun Niang@ NuNu (Zomi Video actress; Tui Buasa Kiluakkik Thei lo, Gibang Khen Kei Ni) le Pa Nang Khan Cin (Kawlpi)
3. Ngem Khawm Niang @ Mi Nge (Pastor, Ciimnuai Baptist Church, Hakha le) Pa Thual Sian Sang
4. Pa En Khan Go (Pinlong hausa) le Nu Mang Sian Huai (Kawlpi)
5. Pa Nang Sian Tung le Nu Dam Lam Lun (Tulsa, USA)
6. Nu Zam Khan Huai le Pa Zam Khan Khai (Kawlpi)
7. Nu Dim Ngaih Nem le Pa Ngul Do Tuang (ZYA makaipi, Kawlpi)
8. Nu Ciin Lun Lam (Zomi video actress; Ngaih Anglai Ah) le Pa Kham Do Dal (Kawlpi)
9. Nu Cing Sian Nem le Pastor Joseph Pau Deih Lian (Victory Community Church, Yangon)
 
Nu Ngai Za Don in a nuntak sungin Pasian zahtakin, thupha tampitak sangin, zong bawl hi. Pasian piak tu zong 26 tak nei man hi. Nu Don nusiat a tuleta khempeuh tawh akibangin dahpihna i pulak hi.
 
By: Tongsan Media Group
 
Ref: En Khat Thang (USA)
Comments/Ngaihsutnate (0)add comment

Write comment/Na ngaihsutna gelh in
smaller | bigger
password
 

busy

TONGSAN Video

TONGSAN Photo Gallery

TONGSAN Weekly Journal

Who's Online

We have 48 guests online
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com