zomi aw lung lau ken!

NEWS Zomi News Zolai Sinna Computer Software (ZCS) Kingah Ta
BLUE GREY RED

Zolai Sinna Computer Software (ZCS) Kingah Ta

PDFPrintE-mail

Photo

Leitung khantohna tawh kizui-in, Zomite zong lampi tuamtuam tawh khantoh lam kinawh zelin, adiakdiak in Information Technology (IT) lamah nasiatak khanlawhna le siamna kinei ahih manin lungdam huai mahmah hi. Tua sung pan nidang a i neih ngei nai loh Zomi Electronic Dictionary (ZED) cih khat sanggampa Tg. Chin Suan Ka @Kappu (Kawlgambup Zomi Siamsin Lungtangpi lui) i hanciamna tawh kibawlin, leitung gam tuamtuam ah kihawmkhia khin hi.

Tua banah Leitung mun tuamtuam a kitheihthang Zomi khangthak /tuailaite' in Zolai kisiam nawnlo le kisincian mel nawnlo ahihna manin, tua te ading deihsakna le veiina tawh Computer tungtawn in ei le ei Zolai sinna Computer Software (ZCS) thak khat hong kibawlkhia leuleu ahih manin lungdam huai thuthak khat Tongsan Media pan i kizasak hi. Hih ZSC nam pen Kawlgam namdangte' sungah a om ngei nailo leh Zomite pen anei masa penpen minam i hih manin angtan huai mahmah hi. Tua Zolai sinzia (Learning Method) pen a nuai a bangin tomkim kong zasak uh a, akician zaw lai-in hong kizasak toto ding hi.

-Zolai kammal zat bulpite pen Zogam sangmang J.H. Cope topa i hong bawlsak Roman Alphabet zanghin Zolai simbu bawl committee le H. Gin En Cin, D.D te in a zuun/ puah tohtoh Zolai simbute bulphuh in, ZOLUS theihpihna tawh kibawl ahi hi.
-Ei le ei kisin thei (Self study) ding ahih manin, tuhun IT khua hun ading vanzang le baihlam mahmah hi.

-Tanlang pan Tanli ciang dong sintheih ding kibawl ahi hi.

-Ahilh dan pen Sia/ma khat in ong hilh tawh kibang a, Gtn. i theihnop or i sinna laite tungah 'click' le'ng a aw ong suakin, ut zahzah vei kingai thei hi.
-"Zolai, Zopau a thei/siam nuam khangthak Momnote...Zolai Zopau a thei/siam sak nuam nu le pate... Zolai Zopau a hilh sawn nuam Sia/mah" cihte ading a hoih pen Zolai Sinna Computer Software(ZCS) ahi hi.
-Youtube panin Zolai Sinna Computer Software (ZCS) zat dan, install bawl dante zong Youtube tawh a sawtlo in Tongsan Media pan hong kitangko kik ding hi.

-BG Production panin kibawlkhia ZSC thu tawh kisai alunglut le athei nuamte in Tg. Chin Suan Kap, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ph: 09450061315, le Sia Khampeek (Tongsan Pu), Norway, Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Mobile: 0047-46824269 te ah kidong thei den ding hi

-Gamdang mun tuamtuam ah a kingah theihna ding munte le mimal kizopih (Contact person) or Palai ( Agent) dingte akipan aman zah ding cihte kician zawin Tongsan Media pan hong kizasak kik ding hi.

Reported by:

Tg. Kappu

ZSC Producer

Zangkong

Comments/Ngaihsutnate (10)add comment
...
written by tgmgpi , September 06, 2017

Software ding dan ka mu mahmah kei aa..Siate
Phiat kik khin maw?

report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

...
written by tgmgpi , September 06, 2017

Software ding dan ka mu mahmah kei aa..Siate
Phiat kik khin maw?

report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

...
written by john zo , November 17, 2012

DEAR
AKOIMAPOU

AMASAPEN IN IMANGPA PASIEN KUNG AH ILUNGSIM TENG NGAM MASA VAI.BANG ICHI ZONG IN EI ZO LEH SIM PEN AKIKHEN TE IHISIH VUA,ISEP IBAWL NAZOUSIE AH PAMKHAWM ILA DING UHPEN KISAM MAMA HI.

ZO MIPIL LAMKAI A KINEI TEN ZONG LUNGSIM SIENGTHO HINGKENG UNLEN,ZO/SIM OR TEDIM CHIDAN IN KHEN NA LUNGTANG HINGNEI LOU IN MAILAM MABAN AH ISEP IBAWL ZOUSIE AH IPANKHAWM DING PEN MIHINGTE I DEIH NAZONG AHI A, IMANGPA PASIEN DEIH NA ZONG AHIHI.

HUNSAU PI TAH IKIKAL AH IMIPIL LAMKAI MASA TEN IKITUOMAW NADING LEH KHAT LEH KHAT UINOU SUHTUO BANG IN HING NASUO TUO IN EINA KIHAU SAH NAN LEH TUN EI KHANGTHA , MUNTHUPIPI TUNG TE LEH LEITUNG PIL NA VANPIL MINAN DANG TETAWH LEVEL KIBANG A,EIPIE PA IMANGPA KUNG AH LUNGDAM THU ITUN DING VUA, EIKHANGTHA TEN LUNGKHAT PUO KALKHAT SUON PANKHAWM IN, unity is strength ACHIMA BANG IN ZO LEH SIM IN PAN ILA DING PEN HING KINA SAP MAMA DING HI.

ESPECIALLY YOUNG GENERATION TE'N.

KALUNGDAM
IMINAM KITHUTUO NA DING DEIHSAH NA TAWH.
SIA.JOHN PAUNO ZO
MALAYSIA

report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

...
written by Nacin , October 19, 2012

Hi te bang bek in ih lai leh ih nam itna kipsak thei bek ding a hihi.... na sep hoih thupi na sem kha uh hi. Topa thupha in hong phungvuh ta hen.....
report abuse
vote down
vote up

Votes: -1

...
written by ngeknguksuan , October 19, 2012

hoi mahmah ei. no teng siasia in bawl ngawllai le uh cin, piang ngawllai ding hi.
report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

...
written by zawhngeu , October 19, 2012

Topa na cih kua pen maw? Topa Go Lian maw na cih.

Tua pa peuhmah in software bawl thei kei ei sia.

report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

...
written by johnpzo , October 18, 2012

Dear, Kappu

Amasapen in IMangpa jesu min in kangchibai masa hi.
Tam bang a, mitheilou kal a, Na chihtah na,Nakukal,Nathuman nate muthei leh imite ading a, phattuom na tampi tah nahingpie jieh in,keima aituom private in lungdam thu kanggen ahihi.

Minam khangtou kichi tepen achi anambuppi a, IMangpa pasien in adop tou ahisih a,eima om nachiet ah ihanchiem na khat leh ni te kigawm koikoi in tuopen asonson a, inasep loching success na pan in Iminam akhangtou asuoh ahihi chipen kagen nuom hi.

Tuojieh in gamsung gampu a om akoima pou in Iminam leh IManggam ading in nasetah in panlatou semsem vai chi in hanthon na tomkhat kanggen hi.

Tg.Kappu leh a Innkuonpi te mailam ah imitesung ah nasetah a,na hing semsem tou ding in IMANGPA JESU min in thupha ipie uh hi.
Kalungdam

Mangpa lengga huon a, na naseppi uh.
Sie. John (ZO)

report abuse
vote down
vote up

Votes: +0

...
written by samuel piang , October 17, 2012

lungdam huai sa mahmah hang ei,
ih zat kaalding bang ngak lah mahmah hang ei,

Zomi ten' ih Topa liansak in phat2 leeng, a man ong sem toto ding hi ei guai,

report abuse
vote down
vote up

Votes: +1

...
written by Suan Go khai , October 17, 2012

Hih bang aa, khangnote nong han ciam na uh lungdam hi.
Kal suan to zel in nasepna hoih leh thu hoih tawh
ma ban te zom zo zel di-in Sian in hong siam ta hen.

Rev.Suan Go KHai
Ygn:HCC

report abuse
vote down
vote up

Votes: +1

...
written by Siam Khai , October 17, 2012

Thupi ei,,,A Khangto ZOMI te cih teh mailam ah zong hibang Pilna Siamna a nei mitampi tak hong piang lai hen la A omsa teng zong Topa'n Thupha hong pia hen O,,,
report abuse
vote down
vote up

Votes: +1


Write comment/Na ngaihsutna gelh in
smaller | bigger
password
 

busy

TONGSAN Video

TONGSAN Photo Gallery

TONGSAN Weekly Journal

Who's Online

We have 38 guests online
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com